Indlel’ Ebhek’ Enkundleni

Obekekileyo uAtshdikin Profesa Peter Tshobisa Mtuze odla umhlalaphantsi yimbongi, umfundisi nesifundiswa esaziwayo. Wakha wasebenza njengetoliki kwiinkundla zoMzantsi Afrika omdala, umsasazi, umthengisi-ncwadi kumzi oshicilela iincwadi, umsebenzi kurhulumente wephandle, umhlohli eUNISA, UMhleli oyiNtloko weSichazi-magama saseFort Hare, phambi kokuba angene kwiYunivesithi iRhodes njengeProfesa neNtloko yeSebe leeLwimi zesiNtu, ngaphandle koko waba liSekela Mlawuli-Khampasi neSekela Rejistra. Upapashe, ukususela kowe-1966 ukuza kuthi ga ngoku, ngaphezu kwama-30 eencwadi zeendidi ngeendidi, umz. iinoveli, amabali amafutshane, izincoko, imidlalo, isihobe, iincwadi ezingobomi bakhe, iincwadi ezingenkcubeko nezingezakwaLizwi. Ezinye zezo ncwadi zafumana amabhaso kumaziko ngamaziko yaye enye yeenoveli zakhe yafakwa kuluhlu lweencwadi ezibalaseleyo. Ezinye iincwadi zakhe eziliqela ziyafumaneka ngebreyile nangamazwi ashicilelweyo. Waguqulela esiXhoseni incwadi ebalaseleyo yalowo wayesakuba nguMongameli weli lizwe ubawo uNelson Mandela ethi Long Walk to Freedom yathi Indlela ende eya enkululekweni. Ephuma kwintlalo yobuhlwempu yasefama, umbhali ulwile ukubheka phezulu wada waba sesinye sezifundiswa ezibalaseleyo nesithwele ezi zidanga zilandelayo: esePhD kwiYunivesithi yaseKapa, eseDTh seUNISA nesembeko seDLit (hc) saseRhodes. Imbali engobomi bakhe imele kuba yinkuthazo enkulu kuye wonke ubani.